Ариун Библи, 2004

Үйлс 3:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр эш үзүүлэгчийг сонсоогүй хэн боловч ард олны дотроос бүрмөсөн устгагдах болно” гэсэн юм.

Үйлс 3

Үйлс 3:22-26