Ариун Библи, 2004

Үйлс 26:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ нь манай арван хоёр овог Бурханд өдөр шөнөгүй зүтгэн үйлчилж, хүртэхийг найддаг тэрхүү амлалт мөн. Хаантан, энэ найдварын төлөө иудейчүүд намайг буруутгаж байгаа юм.

Үйлс 26

Үйлс 26:1-17