Ариун Библи, 2004

Үйлс 19:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд тэдэнд—Та нар итгэхдээ Ариун Сүнсийг хүлээн авсан уу? гэхэд тэд түүнд—Үгүй. Ариун Сүнс байдгийг бид ер сонсоогүй юм байна гэв.

Үйлс 19

Үйлс 19:1-9