Ариун Библи, 2004

Тооллого 6:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭНд тусгаарлагдсан бүх өдрүүдэд тэрээр үхсэн хүнд ойртож болохгүй.

Тооллого 6

Тооллого 6:2-13