Ариун Библи, 2004

Тооллого 2:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үүний дараа Зебулуны овог байх ёстой. Зебулуны хөвгүүдийн удирдагч нь Хелоны хүү Елиаб бөгөөд

Тооллого 2

Тооллого 2:1-16