Ариун Библи, 2004

Тит 3:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний нигүүлслээр зөвтгөгдсөнөөр бид мөнхийн амийн найдварын дагуу өв залгамжлагчид болгогдох юм.

Тит 3

Тит 3:2-10