Ариун Библи, 2004

Сургаалт Үгс 22:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Шударга бус явдлыг тариалагч нь хов хоосонг хураана.Түүний уур хилэнгийн саваа мод ч алга болно.

Сургаалт Үгс 22

Сургаалт Үгс 22:6-18