Ариун Библи, 2004

Сургаалт Үгс 15:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Басамжлагч нэгэн өөрийг нь зэмлэгчийг хайрладаггүй.Тэрээр мэргэн хүн уруу зүглэхгүй.

Сургаалт Үгс 15

Сургаалт Үгс 15:10-21