Ариун Библи, 2004

Сургаалт Үгс 12:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Сайн хүн ЭЗЭНээс тааллыг хүртэнэ.Ов мэхтэнг Тэр шийтгэнэ.

Сургаалт Үгс 12

Сургаалт Үгс 12:1-10