Ариун Библи, 2004

Соломоны Дуун 8:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв тэрээр хана бол бид түүний дээр мөнгөн цайз босгоно.Хэрэв тэрээр хаалга бол бид түүнийг хушин банзаар халхална.—

Соломоны Дуун 8

Соломоны Дуун 8:8-14