Ариун Библи, 2004

Соломоны Дуун 6:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Жаран хатан болон наян татвар эм,мөн тоо томшгүй шивэгчид байдаг хэдий ч

Соломоны Дуун 6

Соломоны Дуун 6:1-11