Ариун Библи, 2004

Шүүгчид 21:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь бүх чуулганаас Риммоны хаданд байгаа Бениамины хөвгүүд уруу үг илгээж, тэдэнд эвлэрлийг тунхаглав.

Шүүгчид 21

Шүүгчид 21:7-16