Ариун Библи, 2004

Шүүгчид 10:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Израилийн хөвгүүд ЭЗЭНд хандан—Бид нүглийг үйлдэв. Та Өөрийн тааламжаар бидэнд үйлдээч. Зөвхөн энэ өдөр л биднийг авраач гэж гуйлаа.

Шүүгчид 10

Шүүгчид 10:12-18