Ариун Библи, 2004

Шастирын Дээд 27:24 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Зеруиагийн хүү Иоаб тэднийг тоолж эхэлсэн боловч дуусгаагүй. Үүнээс болж Бурханы уур хилэн Израиль дээр буугаад тэдний тоо Давид хааны Шастирын бүртгэлд ороогүй билээ.

Шастирын Дээд 27

Шастирын Дээд 27:21-25