Ариун Библи, 2004

Шастирын Дээд 10:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Саулын үхэхийг зэвсэг үүрэгч нь хараад, мөн адилаар өөрийн илдэн дээрээс унаж үхэв.

Шастирын Дээд 10

Шастирын Дээд 10:1-9