Ариун Библи, 2004

Ром 2:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурханд ялгаварлах үзэл байдаггүй.

Ром 2

Ром 2:3-20