Ариун Библи, 2004

Ром 15:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс мөн Христ та нарыг Бурханы алдрын төлөө хүлээн авсны адил бие биеэ хүлээж авагтун.

Ром 15

Ром 15:1-15