Ариун Библи, 2004

Ром 15:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Христийн надаар дамжуулан хийсэн зүйлээс өөр ямар ч юмыг би ярьж зүрхлэхгүй. Тэрээр надаар дамжуулан Харь үндэстнүүдийг дуулгавартай байдалд үгээр болон үйлсээр минь,

Ром 15

Ром 15:17-27