Ариун Библи, 2004

Ром 11:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв эхний үр ариун бол бөөндөө мөн тийм байна. Хэрэв үндэс ариун бол мөчрүүд мөн тийм байна.

Ром 11

Ром 11:6-22