Ариун Библи, 2004

Обадиа 1:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь негевчүүд Есавын уулыг,шефелачууд Филистийн талыг эзэмших болно.Мөн Ефраимын газар нутаг, Самарийн газар нутгийг эзэмших бөгөөдБениамин нь Гилеадыг эзэмших болно.

Обадиа 1

Обадиа 1:17-21