Ариун Библи, 2004

Номлогчийн Үгс 12:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Номлогч хэлэхдээ “Хоосноос хоосон бөгөөд бүгд хоосон” гэв.

Номлогчийн Үгс 12

Номлогчийн Үгс 12:2-14