Ариун Библи, 2004

Матай 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгэхэд иерусалимынхан, бүх Иудей мөн Иордан хавийн бүх газар нутгийнхан түүн уруу ирж байлаа.

Матай 3

Матай 3:1-15