Ариун Библи, 2004

Матай 1:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Есүс Христ ингэж мэндэлжээ. Есүсийн эх Мариа Иосефтой сүй тавиад, дэр нийлэхээсээ өмнө хэвлийдээ Ариун Сүнсээр хүүхэдтэй болсон байлаа.

Матай 1

Матай 1:16-25