Ариун Библи, 2004

Марk 6:30 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Элч нар Есүс уруу цуглан ирэв. Тэд хийсэн, заасан бүхнээ Түүнд айлтгалаа.

Марk 6

Марk 6:25-34