Ариун Библи, 2004

Марk 14:24 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Есүс тэдэнд—Энэ бол Миний гэрээний цус бөгөөд олны төлөө урсах болно.

Марk 14

Марk 14:19-33