Ариун Библи, 2004

Марk 10:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд Тэр босож тэндээсээ Иудейн нутаг болон Иорданы чанадад очив. Дахиад л үй олон хүн Түүн уруу цуглахад, Тэр Өөрийн заншсан ёсоороо тэднийг сургаж эхлэв.

Марk 10

Марk 10:1-10