Ариун Библи, 2004

Малахи 4:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Миний зарц Мосегийн хуулийг санагтун. Хоребт бүх Израилийн төлөө Миний түүнд тушаасан тогтоол, зарлигуудыг ч сана.

Малахи 4

Малахи 4:1-6