Ариун Библи, 2004

Левит 26:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв бас эдгээр зүйлсийн дараа та нар Намайг дуулгавартай дагахгүй байвал нүглийн чинь төлөө Би та нарыг дахин долоон удаа залхаан цээрлүүлэх болно.

Левит 26

Левит 26:15-25