Ариун Библи, 2004

Левит 20:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймийн тул та нар өөрсдийгөө ариусгаж, ариун бай. Учир нь Би бол ЭЗЭН, та нарын Бурхан.

Левит 20

Левит 20:5-9