Ариун Библи, 2004

Левит 20:27 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бөө болон сүнс дуудагч эрэгтэй, эмэгтэй хүн нь гарцаагүй алуулах ёстой. Тэднийг чулуугаар чулууд. Тэд өөрсдийн цусыг өөрсдөө хариуцна” гэв.

Левит 20

Левит 20:18-27