Ариун Библи, 2004

Колоссай 4:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарын нэг, Христ [Есүсийн] боол Епафр та нарт мэнд хүргэж байна. Бурханы бүх хүсэл дотор та нар гүйцэд болж, төгс зогсож байхын тулд Епафр та нарын төлөө үргэлж залбиран тэмцэлдэж байна.

Колоссай 4

Колоссай 4:2-18