Ариун Библи, 2004

Хаггаи 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд ЭЗЭНий үг эш үзүүлэгч Хаггаигаар дамжуулан ирж айлдсан нь—

Хаггаи 1

Хаггаи 1:2-8