Ариун Библи, 2004

Хабаккук 1:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний Ариун Нэгэн, ЭЗЭН, Бурхан минь, Та өнө мөнхөөс байгаагүй гэж үү?Бид үхэхгүй. ЭЗЭН, Та шүүлтийн төлөө тэднийг томилсон билээ.Хад минь, Та засан залруулахын тулд тэднийг тогтоон тавьсан.

Хабаккук 1

Хабаккук 1:11-17