Ариун Библи, 2004

Хаадын Дэд 5:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр бүхий л бараа бологчдынхоо хамт Бурханы хүн уруу эргэж ирээд, Елишагийн өмнө зогсоод,—Үзэгтүн, бүх дэлхийд ямар ч Бурхан байдаггүй, зөвхөн Израильд байдгийг би одоо мэдлээ. Иймээс одоо өөрийн боолоосоо бэлэг хүлээн аваач гэжээ.

Хаадын Дэд 5

Хаадын Дэд 5:11-20