Ариун Библи, 2004

Иуда 1:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Есүс Христийн боол, Иаковын дүү Иуда би дуудагдсан хүмүүс буюу Эцэг Бурханд хайрлагдан, Есүс Христэд хамгаалагдсан та бүгдэд илгээв.

Иуда 1

Иуда 1:1-5