Ариун Библи, 2004

Иохан 7:43 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд Есүсээс болж олон түмний дотор хагарал гарчээ.

Иохан 7

Иохан 7:34-48