Ариун Библи, 2004

Иохан 20:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Магдалын Мариа ирж, шавь нарт—Би Эзэнийг харлаа гээд Есүсийн өөрт нь айлдсаныг тэдэнд хэлэв.

Иохан 20

Иохан 20:15-21