Ариун Библи, 2004

Иохан 2:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

түүнд—Хүн бүр эхлээд сайн дарсаа гаргаад, хүмүүсийг согтсоны дараа муухнаа гаргадаг. Гэтэл чи сайн дарсаа одоо хүртэл хадгалсан байжээ гэж хэлэв.

Иохан 2

Иохан 2:3-18