Ариун Библи, 2004

Илчлэлт 6:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өөр нэг улаан морь гарч ирэв. Түүнийг унасан нэгэнд дэлхийгээс энх тайвныг булаан авах эрх болон хүмүүс бие биеэ алахыг соёрхсон бөгөөд түүнд том илд өгсөн байв.

Илчлэлт 6

Илчлэлт 6:1-11