Ариун Библи, 2004

Илчлэлт 22:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр надад ингэж хэлэв.—Энэхүү номын эш үзүүллэгийн үгсийг бүү лацад. Учир нь цаг ойрхон байна.

Илчлэлт 22

Илчлэлт 22:8-19