Ариун Библи, 2004

Илчлэлт 13:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр агуу тэмдгүүдийг үйлддэг төдийгүй хүмүүсийн өмнө тэнгэрээс газарт гал буулгадаг.

Илчлэлт 13

Илчлэлт 13:3-17