Ариун Библи, 2004

Илчлэлт 12:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Газар эмэгтэйд туслан, амаа нээж лууны амнаасаа урсгасан голыг залгилаа.

Илчлэлт 12

Илчлэлт 12:14-18