Ариун Библи, 2004

Илчлэлт 12:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс тэнгэр ээ, тэнд нутаглагсад аа, баярлан хөөрөгтүн. Газар ба тэнгис золгүй еэ! Яагаад гэвэл диавол үлэмж их уур хилэнтэйгээр та нар уруу бууж ирсэн. Өөрт нь богинохон хугацаа байгааг тэр мэдэж байгаа.

Илчлэлт 12

Илчлэлт 12:9-14