Ариун Библи, 2004

Иеремиа 30:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь ЭЗЭН ингэж айлдаж байна.«Чиний шарх эдгэшгүй, чиний гэмтэл ноцтой.

Иеремиа 30

Иеремиа 30:10-14