Ариун Библи, 2004

Иеремиа 10:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН, Тантай адил хэн ч үгүй.Та бол агуу бөгөөд Таны нэр хүч чадлаар агуу юм.

Иеремиа 10

Иеремиа 10:1-7