Ариун Библи, 2004

Иаков 3:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үр жимс нь зөв байгчийн үр нь амар тайвныг бүтээгчдээр амар тайванд таригддаг юм.

Иаков 3

Иаков 3:17-18