Ариун Библи, 2004

Иаков 3:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин дээрээс ирэгч мэргэн ухаан нь нэгд ариун, тэгээд амар тайван, эелдэг, ул суурьтай, өршөөл ба сайн үр жимсээр дүүрэн, ялгаварладаггүй, хоёр нүүр гаргадаггүй аж.

Иаков 3

Иаков 3:9-18