Ариун Библи, 2004

Иаков 3:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ мэргэн ухаан бол дээрээс бууж ирдэг нь биш харин газрынх, төрөлхийнх бөгөөд чөтгөрийнх юм.

Иаков 3

Иаков 3:8-18