Ариун Библи, 2004

Иаков 2:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мөн үүний адилаар янхан эм Рахаб элч нарыг хүлээн авч, тэднийг ондоо замаар явуулахдаа үйлсээрээ бас зөвтгөгдөөгүй гэж үү?

Иаков 2

Иаков 2:15-26