Ариун Библи, 2004

Галат 1:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурханд алдар нь үеийн үед байх болтугай. Амен.

Галат 1

Галат 1:1-11